Op 1 januari is Rijnmond Dokters begonnen als nieuwe coöperatie van samenwerkende huisartsen. Lees op deze website alles over ons aanbod.

Rijnmond Dokters: krachten bundelen voor het beste zorgaanbod

Organisatiekracht bundelen, een sterke gesprekspartner zijn én ondersteuning bieden voor de beste huisartsenzorg in de regio Rotterdam Rijnmond; enkele voordelen van het nieuwe samenwerkingsverband Rijnmond Dokters. Vanaf 1 januari zijn Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk en IZER gezamenlijk verdergegaan onder de naam Rijnmond Dokters. IZER is in deze nieuwe organisatie opgegaan. Gezond op Zuid, Zonboog en de praktijken aangesloten bij Het Netwerk zijn lid van de coöperatie. De komende maanden werken we aan een nieuwe website, tot die tijd kunt u inhoudelijk informatie vinden op izer.nl.

Ons aanbod

Doordat we de krachten bundelen is ook ons aanbod veranderd. Als lid van de regio mag u altijd rekenen op onze ondersteuning.

  • Bekijk hier de ondersteunende diensten
  • Bekijk hier de te contracteren modules
  • Bekijk op izer.nl de inhoudelijke informatie over scholing, projecten, protocollen en documenten.

Alle zorggroepen en GEZ-centra in de regio Rijnmond zijn met Zilveren Kruis een gezamenlijk contract aangegaan voor segment 2 en (deels) segment 3 van de huisartsenzorg. Elke praktijk ontvangt een aanbod om zich aan te sluiten en modules te contracteren. De concept aansluitingsoveenkomst (ofwel het ketenzorgcontract) kunt u vóór het eind van 2022 verwachten. Alle IZER-leden zijn automatisch lid van Rijnmond Dokters.

Bent u nog geen lid van Rijnmond Dokters? Meld u dan hier aan.

Veelgestelde vragen

De betrokken organisaties zijn sinds 2018 met elkaar in gesprek over een regio-organisatie. Er is gekozen om een regionale O&I-organisatie uit te werken en in een latere fase toe te werken naar die breed gedragen regio-organisatie waar ook de huisartsenpost en de LHV-kring onderdeel van zijn. De verschillende organisaties hebben dit goedgekeurd en op 1 januari 2022 is Rijnmond Dokters live gegaan. Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk en IZER gaan gezamenlijk verder onder deze naam. IZER zal in deze nieuwe organisatie opgaan. Gezond op Zuid, Zonboog en de praktijken aangesloten bij Het Netwerk worden lid van de coöperatie.

Voor uw praktijk betekent dit dat u gebruik kunt blijven maken van de ketenzorgprogramma’s, zoals die er nu al zijn tegen een vergelijkbaar tarief. Daarnaast komt er extra financiering en ondersteuning beschikbaar voor nieuwe thema’s, zoals toekomstbestendige huisartsenzorg, ouderenzorg, meekijkconsultaties, ICT en wijkmanagement.

Met de komst van de Rijnmond Dokters-financiering wordt er een gelijk speelveld gecreëerd, waarin dezelfde prestatie leidt tot dezelfde financiering, onafhankelijk van hoe de huisartsenpraktijk georganiseerd is. Ten opzichte van de situatie van 2021 zijn er meer kansen voor kleine huisartsenpraktijken om met de thema’s uit het regioplan aan de slag te gaan.

Rijnmond Dokters is het resultaat van de gesprekken tussen vertegenwoordigers van Het Netwerk, Gezond op Zuid, ZonBoog en IZER.

De LHV-kring, Huisartsenposten Rijnmond, Cohaesie en Samergo (voorheen Zorgimpuls) zijn ook nauw betrokken bij de afspraken. Stip op de horizon is om met deze organisaties toe te groeien naar een nog breder gedragen regio-organisatie die hét aanspreekpunt voor de huisartsen wordt.

Rijnmond Dokters maakt financiële afspraken met de zorgverzekeraar en biedt de aangesloten huisartsenpraktijken, indien gewenst, ondersteuning bij het uitvoeren van de bijbehorende plannen. In het regioplan is per thema uitgewerkt wat de kaders zijn om deel te nemen. Het is van belang om enerzijds gezamenlijk te blijven ontwikkelen en innoveren en anderzijds ruimte te laten voor eigen uitvoering.

Om hier recht aan te doen, werken we met een cafetariamodel. Dit is een model waarbij de partijen in de regio hun ondersteuningspakket (deels) zelf kunnen samenstellen. Iedereen is verplicht om een beperkt deel af te nemen via Rijnmond Dokters en er is de nodige keuzevrijheid om zich al dan niet te laten ondersteunen. Neem een kijkje op deze website wat Rijnmond Dokters voor u kan betekenen.

Daarnaast willen we ruimte creëren voor initiatieven vanuit de praktijk. Het huidige s3 budget van de regiotafel is al jaren onderbenut terwijl er voldoende mooie initiatieven zijn in de wijk. Deze moeten financieel en organisatorisch kunnen worden ondersteund vanuit een nieuwe regio-tafel, waarbij aanvragen laagdrempelig kunnen worden gedaan.

Rijnmond Dokters is een organisatie van, voor en door huisartsen. Inbreng van huisartsen is de basis van alle te ontwikkelen programma’s. Dit is terug te zien in de structuur van Rijnmond Dokters.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Rijnmond Dokters staat open voor alle huisartsen. Ook stichtingen en andere rechtspersonen hebben de mogelijkheid om lid te worden. Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan deze leden.

Ledenraad
Rijnmond Dokters heeft een ledenraad in plaats van een Algemene Leden Vergadering. De ledenraad bestaat uit circa 15-20 leden, die een afspiegeling vormen van de huisartsen in de regio. Dit betekent dat we kijken naar regiospreiding en type arts (praktijkhouder, in loondienst, waarnemer). De ledenraad bestaat hoofdzakelijk uit huisartsen, daarnaast is er ook ruimte voor niet-huisartsen, bijvoorbeeld bestuurders of praktijkmanagers.

Bestuur
Het bestuur bestaat alleen uit huisartsen. Bestuursleden zitten zonder last of ruggenspraak in het bestuur en dienen het belang van Rijnmond Dokters. De bestuursleden worden benoemd na goedkeuring van de ledenraad.

Vakgroepen
De vakgroepen bepalen de inhoudelijke richting van het regioplan. Bij de invulling van de vakgroepen zoeken we nadrukkelijk naar deelnemers van verschillende typen huisartsenorganisaties. In de vakgroepen kunnen afhankelijk van het thema huisartsen, POH’s, doktersassistentes, managers, financials en bestuurders plaatsnemen.

Directie
Het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) beoordelen, benoemen en ontslaan de directie en kunnen de directie aanwijzingen geven.

De huisartsenzorg is versnipperd georganiseerd. De huisartsen zouden meer regie kunnen nemen als zij zich gezamenlijk presenteren naar de partners in de stad, zoals ziekenhuizen, VVT, gemeente en zorgverzekeraar. Deze partners hebben ook behoefte aan één aanspreekpunt voor huisartsen in de regio.

De oprichting van Rijnmond Dokters is een stap in de goede richting om naar één aanspreekpunt toe te werken en we zoeken nadrukkelijk de aansluiting met andere huisartsenorganisaties, zoals de LHV-kring, Cohaesie en de Huisartsenposten Rijnmond om gezamenlijk de huisartsen in de regio te vertegenwoordigen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 15 00