Wie is Rijnmond Dokters?

Rijnmond Dokters is een organisatie van, voor en door huisartsen. Samen met de ketenpartners zetten we ons in om de kerntaken en ambities van huisartsen te ondersteunen en realiseren. Dit doen we vanuit onze inhoudelijke én praktische expertise op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg en meer. Zo zet Rijnmond Dokters zich in op alle belangrijke thema’s op het niveau van de patiënt, de wijk en de regio.  

 

Organisatiestructuur


De inbreng van onze leden is de basis van alle modules, ondersteuning en scholingen die we aanbieden. In de structuur van Rijnmond Dokters staat samen leren, uitwisselen en sturing geven centraal. De organisatie kent de volgende organen:  

 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van Rijnmond Dokters staat open voor alle huisartsen in de regio Rijnmond. Ook stichtingen en andere rechtspersonen hebben de mogelijkheid om lid te worden. Er worden geen bijzondere rechten, zoals stemrecht, toegekend aan deze leden. 

Ledenraad 
Rijnmond Dokters heeft een ledenraad in plaats van een algemene leden vergadering. De ledenraad bestaat uit 15 tot 20 leden die een afspiegeling vormen van de huisartsenpraktijken in de regio. Hiervoor kijken we naar regiospreiding en het type huisarts (praktijkhouder, in loondienst, waarnemer). De ledenraad bestaat hoofdzakelijk uit huisartsen, daarnaast is er ook ruimte voor bijvoorbeeld bestuurders of praktijkmanagers. 

Bestuur 
Het bestuur van Rijnmond Dokters bestaat uit huisartsen. Bestuursleden zitten zonder last of ruggenspraak in het bestuur en dienen het belang van Rijnmond Dokters. De bestuursleden worden benoemd na goedkeuring van de ledenraad. 

Vakgroepen 
De vakgroepen bepalen de inhoudelijke richting van Rijnmond Dokters via kennis uit de dagelijkse praktijk. Vanuit verschillende expertises kijken de vakgroepen per thema naar de inhoud van onze ondersteuning, modules en scholingen en of dit nog past bij vakinhoudelijke ontwikkelingen. Ook worden knelpunten uit de praktijk gedeeld en kansen voor innovatie besproken. Bij de samenstelling van de vakgroepen zoeken we naar deelnemers van verschillende typen huisartsenorganisaties. In de vakgroepen kunnen afhankelijk van het thema huisartsen, POH’s, doktersassistentes, managers, financials en bestuurders deelnemen. 

Raad van Commissarissen (RvC) 
De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van Rijnmond Dokters. De RvC bestaat uit vijf leden met een eigen expertise. 

Directie 
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Rijnmond Dokters. De directie bestaat uit de medisch directeur en algemeen directeur. Het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) beoordelen, benoemen en ontslaan de directie en kunnen de directie aanwijzingen geven. 

Waar staan we voor?

Rijnmond Dokters zet zich met al haar leden in om patiënten nu en in de toekomst persoonsgerichte, multidisciplinaire en kwalitatieve zorg te verlenen. Daarvoor is samenwerking in de regio nodig, ondersteund door een krachtige organisatie. Rijnmond Dokters is een coöperatie van huisartsen in de regio Rijnmond. Dit betekent dat de huisartsen de koers van Rijnmond Dokters bepalen en dat de coöperatie altijd het belang van huisarts én patiënt centraal zet. Ons doel is het versterken van de bedrijfsvoering in de praktijk en bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van kwetsbare doelgroepen.    

Door binnen Rijnmond Dokters de krachten te bundelen staan huisartsen bovendien sterk als gesprekspartner in de regio en richting de zorgverzekeraar.