Ondersteuning bij het leveren van de beste kwaliteit zorg voor de leden staat bij Rijnmond Dokters voorop. We werken daarom samen met de NHG Praktijk Accreditering (NPA). Medewerkers van Rijnmond Dokters kunnen u bijstaan op weg naar een NPA-accreditatie. Ze zijn getraind om uw praktijk het gehele accreditatietraject te begeleiden en adviseren. Ook bieden we handige protocollen die veel werk uit handen nemen. Zo zorgen we samen voor kwalitatieve zorg.  

De vier domeinen van de NHG-praktijkaccreditatie

De kwaliteitsnormen zijn ingedeeld in vier domeinen, elk domein bestaat uit principes en auditpunten. Er zijn 15 principes en 33 auditpunten. Principes beschrijven het te bereiken resultaat en de auditpunten zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. De principes en de auditpunten worden per domein apart vermeld op de website.

 • 1. Samen leren en verbeteren op orde
 • 2. Zorg op orde
 • 3. Team op orde
 • 4. Praktijk op orde

Het nieuwe kwaliteitsdenken

 • De praktijk neemt verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit.
 • De praktijk kijkt hoe zij omgaat met risico's in de zorgprocessen.
 • De praktijk is een lerende organisatie.
 • De praktijk laat met het keurmerk zien dat de basis op orde is.
 • De praktijk toont aan dat zij aan de professionele standaard voldoet.

NHG-accreditatie in 6 stappen

U doorloopt het accreditatieproces in 6 stappen. Twaalf maanden nadat de procedure is gestart, vindt de audit plaats. Met de voorbeelddocumentatie (protocollenbank) op deze website, bent u minder tijd kwijt aan het maken en verzamelen van de vereiste protocollen. Hierdoor verloopt het accreditatieproces sneller. 

Kwaliteitsnormen NHG versie 3.0

Het belang van werken aan kwaliteit binnen het huisartsenteam neemt toe. Verwachtingen en tevredenheid van patiënten worden gevormd op basis van kwaliteitsnormen. Door te voldoen aan deze normen toont de huisartsenpraktijk aan goede zorg te verlenen en systematisch te werken aan verdere verbeteringen in de praktijk.

De NHG-Praktijkaccreditatie is inmiddels ontwikkeld tot versie 3.0. Deze versie is gebaseerd op de vernieuwde visie van LHV, NHG en InEeen op kwaliteit en gaat in op de kernwaarden en kerntaken die door de beroepsgroep is ontwikkeld. Ook is de auditmethode veranderd in een waarderende dialoog met de praktijk. Samen met de praktijk wordt gesproken over de keuzes die gemaakt zijn om de basis op orde te hebben.

Wijzigingen in versie 3.0

 • Minder verplichte documentatie
 • Geen verplichte vragenlijsten over de kwaliteitsnormen
 • Vrije keuze in methode van meten patiëntervaringen
 • De NPA-wijzer

NPA-Wegwijzer (NPAweb)

De NHG heeft een werktool ontwikkeld: de zogenaamde NPA-Wegwijzer. De vragen in de wegwijzer zijn bedoeld om te ondersteunen en inspireren en hebben zeker geen verplicht karakter. Daarnaast kan de wegwijzer helpen bij de inventarisatie van het kwaliteitssysteem en verbetertrajecten, ondersteunen bij het voldoen aan de normen en navigeren naar informatiebronnen.

De NPA-Wegwijzer biedt bij alle principes, steeds vanuit dezelfde 4 onderdelen, ondersteuning en informatie: 
1. Principe en auditpunten toegelicht
2. Wat verdient in ieder geval uw aandacht?
3. Informatiebronnen
4. Hulpmaterialen en overige informatie

Ondersteuning van de praktijkconsulent

De verpleegkundig consulent van Rijnmond Dokters heeft een scholing gevolgd bij De Praktijkdokter en is voldoende op de hoogte van de eisen en voorwaarden die aan praktijkenaccreditatie gesteld worden. Zij begeleidt en adviseert de praktijk in het interpreteren van het feedbackrapport en met het opstellen van verbeteringsplannen. De consulent zal op aanvraag van de huisarts in de praktijk komen om de voortgang te bespreken. Zij neemt de taken van de praktijk niet over, maar fungeert als coach en adviseur bij veranderingsprocessen en met het werken met verbeteringsplannen.

Voorafgaand aan de audit: checklist

Wanneer uw praktijk deelneemt aan het programma Ondersteuning NHG-Praktijkaccreditering Rijnmond Dokters, betekent dit o.a. dat uw praktijk gebruik maakt van de door Rijnmond Dokters beschikbaar gestelde documenten en overige voorbeelden voor het kwaliteitsbeleid in de huisartsenpraktijk.

Om voor de auditor inzichtelijk te maken op welke punten uw eigen kwaliteitssysteem afwijkt van de Rijnmond Dokters-voorbeelden vragen wij u om uiterlijk 3 weken voor elk auditbezoek deze checklist in te vullen en aan te geven van welke documenten u gebruik maakt.

Wilt u deelnemen?

Programma's

Afhankelijk van uw praktijksituatie kunt u kiezen voor:

 • Programma 1: De praktijk is nog niet gecertificeerd en wil certificeren
 • Programma 2: De praktijk is gecertificeerd, heeft gekozen voor thema audits
 • Programma 3: De praktijk is gecertificeerd en heeft gekozen voor een drie jaarlijkse audit zonder thema

Deelnemen aan de programma's 'Ondersteuning NHG-Praktijkaccreditering Rijnmond Dokters’, is geheel gratis. Deelnemers ontvangen een korting van 5% op de kosten voor de NHG-Praktijkaccreditering.

Aanmelden

U kunt zich heel eenvoudig aanmelden door een mail te sturen aan [email protected] o.v.v. Aanmelden programma Ondersteuning NHG-accreditatie Rijnmond Dokters. Uw aanmelding wordt vervolgens doorgegeven aan NPA. Dit gaat als volgt:

Protocollenbank

Op onderstaande pagina vindt u een overzicht van voorbeelddocumenten die u nodig heeft voor de NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 ten behoeve van de audit. U hoeft deze documenten niet te plaatsen op het NPA-web. Rijnmond Dokters heeft met NPA afgesproken dat de auditor voor de audit tijdelijk toegang krijgt tot de website van Rijnmond Dokters en toegang heeft tot de benodigde documenten. Het is wel verstandig om de aangepaste protocollen te archiveren zodat iedere medewerker erbij kan, denk aan de cloud of dropbox.

De kwaliteitsnormen zijn ingedeeld in vier domeinen:

 1. Domein 1: Samen leren en verbeteren op orde;
 2. Domein 2: Zorg op orde;
 3. Domein 3: Team op orde;
 4. Domein 4: Praktijk op de orde. 

Let op: u moet ingelogd zijn om de protocollen te bekijken