Huisartsenpraktijken functioneren als spil binnen een netwerk van zorgprofessionals in de wijk. Het is een hele klus voor uw huisartsenpraktijk om dit netwerk in kaart te brengen en te onderhouden. Bij Rijnmond Dokters kunt u daarom de module wijkmanagement contracteren.

 • Snel doorverwijzen naar passende zorg in de buurt
 • Patiënten komen minder vaak terug met hulpvragen voor een ander domein
 • Afgestemde zorg en goede samenwerking met andere zorgprofessionals

Waarom wijkmanagement?

Structurele samenwerking en coördinatie, zowel op regionaal niveau als op wijkniveau, zijn cruciaal voor een goed functionerende eerste lijn. Het bevordert het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Een hulpvraag die beter past bij een andere zorgprofessional of het sociale domein kan hierdoor namelijk makkelijk en snel worden doorverwezen. Deze vlotte doorstroming én het bieden van passende zorg en ondersteuning ontzorgt de huisarts.

Wat doen wijkcoördinatoren?

De voornaamste taak van de wijkcoördinator is het ondersteunen van huisartspraktijken in het wijksamenwerkingsverband. Het doel is om partijen in het professionele netwerk met elkaar te verbinden, zodat er een duurzame wijksamenwerking ontstaat. De wijkcoördinator stelt samen met de huisartsen een wijkplan op om de belangrijkste knelpunten in de huisartsenpraktijk gezamenlijk met de netwerkpartners op te pakken. Tot slot signaleert de wijkcoördinator trends en ontwikkelingen op wijk- of regioniveau.

 

Netwerk in de wijk

Voor toekomstbestendige huisartsenzorg is het belangrijk dat het huisartsenteam zich op haar kerntaken kan richten bij de zorg voor haar patiënten. Tegelijkertijd is bekend dat gezondheid en welzijn om veel meer gaat dan alleen om de medische aspecten. Het is daarom voor de patiënt heel belangrijk dat het huisartsenteam actief deelneemt aan het netwerk in de wijk, zodat er korte lijnen zijn en andere zorg of ondersteuning makkelijk en in samenhang kan worden ingezet.

Toegevoegde waarde wijkcoördinator
Een wijksamenwerkingsverband wordt door een wijkcoördinator ondersteund bij de verbinding met het professionele netwerk. De wijkcoördinatoren bespreken vervolgens de knelpunten of ‘best practices’ met elkaar. Hierdoor ontstaat een lerend netwerk van wijksamenwerkingsverbanden en kunnen gedeelde knelpunten op regionaal niveau worden opgepakt.

Programma wijkmanagement 

Vanaf 2022 kunt u deelnemen aan de module wijkmanagement van Rijnmond Dokters. Vanaf 2024 is het ook mogelijk om gebruik te maken van de diensten van een wijkcoördinator, zonder de module wijkmanagement af te nemen. In dit document leest u alles over de voorwaarden. Voldoet u (nog) niet helemaal, maar heeft u wel interesse in wijkmanagement? Neem dan vooral contact met ons op.

Ondersteuning

1Op welke ondersteuning vanuit Rijnmond Dokters kunt u bij deze module rekenen?
• We ondersteunen bij het vormen van een wijksamenwerkingsverband.
• We organiseren de inzet van wijkcoördinatoren voor wijksamenwerkingsverbanden.
• Indien gewenst faciliteren we de analyse, planvorming en bijeenkomsten in de wijken.
• We coördineren de deelname van wijkcoördinatoren aan regionale projecten en thema’s.
• We organiseren en faciliteren periodieke overleggen tussen de wijkcoördinatoren onderling.
• We vertalen knelpunten die in de wijk worden gesignaleerd naar regionaal niveau.
2Gebruikmaken van de diensten van een wijkcoördinator. Wat is er mogelijk?
• Een kennismakingsgesprek met de wijkcoördinator.
• Ondersteuning van de wijkcoördinator rondom interventies vanuit MTVP.
• Meegenomen worden in de informatie over de sociale kaart/netwerk.
• Meegenomen worden in de kennisdeling van wat er in de wijk speelt.
• Aansluiten bij de netwerkbijeenkomsten van het wijksamenwerkingsverband in de wijk.
• Aansluiting vinden bij een bestaand wijksamenwerkingsverband of deze oprichten als die nog niet aanwezig is in het gebied (minimaal 10.000 ION), om daarmee in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Financiën

Het wijkmanagement wordt op de volgende manier gefinancierd:

 • Vergoeding voor de beschikbaarheid van tijd van de huisartsen en hun medewerkers binnen het wijksamenwerkingsverband (vanaf 10.000 patiënten):
  • €2,24 per ingeschreven patiënt per jaar
 • Vergoeding voor de inzet van een wijkcoördinator:
  • Optie A: Er wordt een wijkcoördinator vanuit Rijnmond Dokters beschikbaar gesteld. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Optie B: Het wijksamenwerkingsverband vervult de werkgeversfunctie en heeft aantoonbaar een wijkcoördinator in dienst (dan wel ingehuurd) die minimaal 8 uur per week beschikbaar is. Het wijksamenwerkingsverband ontvangt €1,87 per ingeschreven patiënt per jaar voor de inzet van een wijkcoördinator.

De wijkcoördinator is (zowel bij optie A als optie B) beschikbaar voor werkoverleggen met het regionale team van wijkcoördinatoren en wordt functioneel aangestuurd door de manager wijkgericht werken vanuit Rijnmond Dokters. Daarnaast worden wijkcoördinatoren gevraagd deel te nemen aan regionale en domeinoverstijgende projecten.

Aanmelden

Heeft u een wijksamenwerkingsverband (in oprichting)? Dan kunt u zich aanmelden voor de module wijkmanagement door dit formulier in te vullen. De vergoeding voor de inzet van de wijkcoördinator start vanaf het eerste kwartaal na aanmelding en inzet van de wijkcoördinator.

Heeft u interesse in wijkmanagement, maar nog geen collega praktijken gevonden om een wijksamenwerkingsverband mee te vormen? Of heeft u interesse in de diensten van de wijkcoördinator, maar zit u niet in een wijksamenwerkingsverband? Ook dan kunt u het formulier invullen. Wij nemen daarna contact met u op.

Informatie

Heef u vragen of behoefte aan meer informatie? Stuur dan een mail aan [email protected].