Wijkmanagement

Voor toekomstbestendige huisartsenzorg is het belangrijk dat het huisartsenteam zich op haar kerntaken kan richten bij de zorg voor haar patiënten. Tegelijkertijd is bekend dat gezondheid en welzijn om veel meer gaat dan alleen om de medische aspecten. Het is daarom voor de patiënt heel belangrijk dat het huisartsenteam actief deelneemt aan het netwerk in de wijk, zodat er korte lijnen zijn en andere zorg of ondersteuning makkelijk en in samenhang kan worden ingezet.

Meerwaarde voor de huisartsenpraktijk
Daarnaast vormt actieve deelname aan het netwerk in de wijk ook een meerwaarde voor de huisartsenpraktijk zelf. Als patiënten ook goede hulp krijgen bij andere problemen, komen zij  minder vaak terug met vragen aan de huisarts die eigenlijk beter passen bij een hulpverlener vanuit een ander domein.

Wijksamenwerking optimaliseren
Wijkmanagement helpt de praktijk om de wijksamenwerking te optimaliseren. Door samen te werken wordt meer bereikt. Niet alleen een hogere kwaliteit en samenhang van zorg en ondersteuning voor patiënten, maar ook versterking van preventie en een verbreding van de blik op kwaliteit van leven en mentaal welbevinden. Er wordt met alle partners in de wijk gestreefd naar de juiste zorg op de juiste plek.

Toegevoegde waarde van een wijkmanager
Het wijksamenwerkingsverband heeft de beschikking over een wijkmanager die de praktijken ondersteunt bij het maken van de verbinding met de partijen in het professionele netwerk. De wijkmanagers komen regelmatig samen, waarbij signalen uit de wijken zoals knelpunten of ‘best practices’ worden gedeeld. Hierdoor ontstaat een lerend netwerk van wijksamenwerkingsverbanden en kunnen gedeelde knelpunten op regionaal niveau worden opgepakt.

Module wijkmanagement Rijnmond Dokters

Vanaf het eerste kwartaal 2022 kunt u deelnemen aan de module wijkmanagement van Rijnmond Dokters. Hieronder zijn de afspraken over de module wijkmanagement uitgewerkt. Het wijkmanagement in deze vorm is nieuw voor alle leden en wordt ook als groeimodel gezien. U wordt ook van harte uitgenodigd te reageren als uw wijksamenwerkingsverband nóg niet aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Wijk

Een wijk is een geografisch aaneengesloten gebied waarbij de praktijken te maken hebben met grotendeels dezelfde partners in de wijk, zoals bijvoorbeeld welzijn, sociaal wijkteam, gemeente en thuiszorg.  

Wijksamenwerkingsverband

Een wijksamenwerkingsverband bestaat uit een aantal huisartsenpraktijken uit dezelfde wijk of aanpalende wijken die de gedeelde ambitie hebben om met wijkmanagement aan de slag te gaan. De praktijken van een wijksamenwerkingsverband hebben gezamenlijk minimaal 15.000 ingeschreven patiënten. Binnen het wijksamenwerkingsverband kunnen de taken naar eigen inzicht worden verdeeld tussen de deelnemende praktijken. Er wordt tenminste capaciteit georganiseerd om:

 • samen met de wijkmanager een probleemanalyse van de wijk te doen en de inhoud van het wijkplan te bepalen.
 • op regelmatige basis beschikbaar te zijn voor contact met de wijkpartners en de wijkmanager 
 • zich te committeren aan de uitvoering van het wijkplan

Wijkmanager 

De wijkmanager onderhoudt de contacten in de wijk. De wijkmanager stelt na een wijkscan samen met de huisartsen het wijkplan op en waakt over de uitvoering van de ambities in het wijkplan. De wijkmanager is een functie die wordt ingevuld door iemand met HBO denkniveau die hier voldoende uren voor beschikbaar is en hierop aanspreekbaar is. De wijkmanager neemt actief deel aan de regionale bijeenkomsten.

De wijkmanager helpt en ondersteunt bij het tot stand komen van wijkinitiatieven en maakt de aansluiting tussen programma’s als krachtige basiszorg, persoonsgerichte zorg, Toekomstbestendige Huisartsenzorg, Gecombineerde Leefstijl Interventie, Welzijn op Recept, module kwetsbare ouderen, digitale zorg en initiatieven voor het innovatiefonds.   

De werkgeversfunctie van de wijkmanager kan bij het wijksamenwerkingsverband liggen of men kan een beroep doen op één van de wijkmanagers in dienst van Rijnmond Dokters. De wijkmanagers maken deel uit van een netwerk van wijkmanagers die kennis uitwisselen en indien nodig samen optrekken.  

Wijkplan

De wijken in regio Rijnmond verschillen erg van elkaar, wat maakt dat iedere wijk een eigen aanpak nodig heeft. De wijkmanager verzamelt informatie over de specifieke thema’s en knelpunten in de wijk en inventariseert welke partners actief zijn en hoe er al samengewerkt wordt.

Daarna stelt de wijkmanager samen met het wijksamenwerkingsverband een wijkplan op, waarin de doelstellingen van het wijksamenwerkingsverband voor het komende jaar worden beschreven. Dit bondige document kan als werkagenda voor het samenwerkingsverband en de wijkmanager worden gezien. Voor het wijkplan is een format in ontwikkeling.

Coördinatie 

Rijnmond Dokters

 • Begeleid, indien gewenst, praktijken met het vormen van een samenwerkingsverband
 • Organiseert de inzet van wijkmanagers voor samenwerkingsverbanden die dit wensen
 • Faciliteert analyse, planvorming en bijeenkomsten in de wijken  
 • Coördineert de deelname van wijkmanagers aan regionale projecten en thema’s 
 • Organiseert en faciliteert periodieke overleggen tussen de wijkmanagers onderling  
 • Vertaalt knelpunten die in de wijken worden gesignaleerd naar regionaal niveau en regionaal bestuurlijke tafels.   

Financiële afspraken 

Het wijkmanagement wordt op de volgende manier gefinancierd:

 • Vergoeding voor de beschikbaarheid van tijd van de huisartsen en hun medewerkers binnen het wijksamenwerkingsverband vanaf 15.000 patiënten
  • € 2,11 per ingeschreven patiënt per jaar
  • Binnen het samenwerkingsverband kunnen de taken en daarmee de financiering naar eigen inzicht verdeeld worden over de deelnemende praktijken.
 • Vergoeding voor de inzet van een wijkmanager
  • Optie A: Het wijksamenwerkingsverband vervult de werkgeversfunctie en heeft aantoonbaar een wijkmanager in dienst (dan wel ingehuurd) die minimaal 8 uur per week beschikbaar is. Het wijksamenwerkingsverband ontvangt 1,87 per ingeschreven patiënt per jaar voor de inzet van een wijkmanager.
  • Optie B: Er wordt een wijkmanager vanuit Rijnmond Dokters beschikbaar gesteld. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voor beide opties geldt dat bij een wijksamenwerkingsverband vanaf 15.000 ingeschreven patiënten voor 8-12 uur per week een wijkmanager wordt ingezet. Bij meer ingeschreven patiënten wordt het aantal uur per week naar rato naar boven bijgesteld.

De wijkmanager is (bij zowel optie A als optie B) beschikbaar voor werkoverleggen met het regionale team van wijkmanagers en voor functionele aansturing vanuit de coördinator wijkmanagement vanuit Rijnmond Dokters. Daarnaast worden wijkmanagers gevraagd deel te nemen aan regionale en overstijgende projecten.

Aanmelden

Heeft u een wijksamenwerkingsverband (in oprichting)? Dan kunt u zich aanmelden voor de module wijkmanagement door dit digitale formulier in te vullen. Als u dit voor 1 maart 2022 doet, ontvangt uw wijksamenwerkingsverband voor de beschikbaarheid van tijd van de huisartsen en hun medewerkers de vergoeding voor het volledig eerste kwartaal. De vergoeding voor de inzet van de wijkmanager start vanaf het moment van de daadwerkelijke inzet.

Als u wel interesse heeft in wijkmanagement, maar nog geen collega praktijken heeft gevonden om een wijksamenwerkingsverband mee te vormen, dan kunt u het formulier ook invullen. Wij nemen daarna contact met u op.

Heef u vragen of behoefte aan meer informatie? Stuur dan een mail aan info@rijnmonddokters.nl.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500