Nieuws

Vakgroep GGZ zet zich in voor verbeteren Jeugdhulp

GGZ

Sinds het versturen van de Brandbrief jeugd GGZ (juni 2021) naar onder andere Hare Majesteit Koningin Máxima heeft de Vakgroep GGZ (voorheen expertgroep GGZ) van Rijnmond Dokters een aantal acties ingezet om de aandacht te vragen voor de Jeugdhulp en ondersteuning in de regio Rijnmond. De huisartsen hebben recent besloten om een nieuwe brandbrief te versturen, omdat het huidige kabinet bezuinigingsmaatregelen heeft aangekondigd voor de Jeugdhulp. De huisartsen vinden het van groot belang dat er in gemeenten afspraken zijn tussen Jeugdhulpaanbieders en gemeenten die zich richten op het organiseren van passend aanbod voor jeugdigen en daarnaast het verminderen van de wachttijden in de Jeugdhulp.

Afspraken jeugdhulp regio Rijnmond

De (specialistische) Jeugdhulp en ondersteuning wordt door de regiogemeenten Rijnmond GRJR ingekocht bij Jeugdhulp aanbieders (CJG, Enver, etc.) en Specialistische Jeugdhulp bij SGGZ aanbieders (Youz, Mentaal Beter etc.). Daarnaast maken individuele gemeenten ook zelf afspraken met aanbieders voor de jeugdhulp in de gemeente. De Vakgroep heeft overleg gevoerd met twee vertegenwoordigende wethouders Jeugd uit de gemeente Rotterdam en Krimpen aan den IJssel en met hen zijn de volgende afspraken gemaakt.

  1.  Bestuurlijk overleg aanpak wachttijden jeugd: De huisartsen gaan deelnemen aan een structureel bestuurlijk overleg van Jeugdhulpaanbieders, GRJR, wethouders een overleg waarin actuele informatie wordt gedeeld over de wachttijden voor de jeugdhulp en nagedacht wordt over oplossingsrichtingen die bijdragen aan het verminderen van de wachttijden voor de jeugd.
  2. Zorgbemiddelingstafel: Er is per 1 februari een regionale Zorgbemiddelingstafel (Wachtlijstbemiddeling E: ambulant specialistische hulp) ingericht waarin jeugdigen die de treeknorm overschrijden kunnen worden aangemeld door GGZ-aanbieders. Op dit centrale aanmeldpunt wordt de casuïstiek besproken en gezocht naar de best passende regionale oplossing. Meer informatie via deze link. Bij vragen over wachtlijstbemiddeling kunt u terecht bij Team Zorgbemiddeling van JBRR via zorgbemiddeling@jbrr.nl.  
  3. Youz expertiseteam huisartsen: Er is een regionaal consultatieteam ingericht dat benaderd kan worden door huisartsen voor beoordeling van jeugdigen (uitgezonderd acute crisissituaties en jeugdigen reeds in behandeling).  (Meer informatie: Huisartsen Consultatie Jeugdhulp | Youz)
  4. Hervorming Jeugdhulp: De regio Rijnmond is pilot regio voor de herinrichting van de Jeugdhulp en ondersteuning. Bureau Soshin voert een onderzoek en analyse uit naar de huidige inrichting van de Jeugdhulp en ontwikkelt verbetervoorstellen voor een betere  samenwerking binnen en tussen organisaties. .
  5. Vast agendapunt LHV: De LHV huisartsenkring Rotterdam en Rijnmond Dokters hebben een kwartaal overleg met de gemeente Rotterdam hierin is de jeugdhulp een vast agendapunt. Lokaal hebben huisartsen overleg met wethouders over de inkoop van de Jeugdhulp in gemeenten. Huisartsen kunnen bij deze gesprekken ondersteund worden door de Vakgroep GGZ.
  6. POH Jeugd en Gezin: In vele gemeenten wordt er ingezet op een POH Jeugd en Gezin, die in dienst is bij een huisarts dan wel een gemeente. Het doel van de inzet van de POH jeugd en Gezin is het versterken van het jeugdnetwerk rond een huisartsenpraktijk, het in kaart brengen van de problematiek van een jeugdige en zijn context, het bieden van laagdrempelige ondersteuning dan wel het organiseren van een passende verwijzing. De POH jeugd en gezin wordt betaald uit gemeentelijke financiering vanuit de Jeugdwet, maar werkt in een verlengde arm constructie onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Op dit moment heeft al meer dan 40% van de jeugdigen in Rotterdam toegang tot een POH Jeugd & gezin, maar er is zeker nog ruimte voor uitbreiding. Huisartsen die interesse hebben in een POH jeugd en gezin kunnen hiervoor contact opnemen via mail: pohjeugdengezinMO@rotterdam.nl.  
  7. Aanvullend aanbod Jeugd-GGZ: Om de specialistische GGZ te ontlasten is het aanbod Enkelvoudige Jeugd-GGZ tijdelijk uitgebreid(tot en met 31-12-2022). De Gemeente Rotterdam heeft naast het uitbreiden van de capaciteit ook de duur en intensiteit van behandelingen verruimd. De nieuwe gecontracteerde aanbieders zijn weergegeven op het volgende informatieblad.

Jeugdhulp landelijk

De Vakgroep GGZ heeft overleg gevoerd met Ineen en LHV over de rol en positie van de huisarts in de Jeugdhulp. De LHV en Ineen zijn landelijk betrokken bij diverse tafels die zich richten op de verbeteringen in de Jeugdhulp, maar hebben het uitgangspunt dat de jeugdhulp geen huisartsentaak is. De huisartsenzorg is gebaseerd op basiszorg, hetgeen elke huisarts geacht wordt te leveren en aanvullend en bijzonder aanbod in de huisartsenzorg kunnen worden geleverd mits aan bepaalde randvoorwaarden kan worden voldaan.  De Vakgroep GGZ sluit zich aan bij deze visie, maar wil wel een actieve rol spelen in het op zoek gaan naar oplossingen om daarmee de huisartsen uit de regio te faciliteren.

De Vakgroep GGZ van Rijnmonddokters richt zich op het regionaal verbeteren van de huisartsenzorg als het gaat om de mentale gezondheid van zowel jeugdigen als volwassenen. Om de positie van de huisarts in de GGZ-keten te bestendigen, laten we ons graag voeden door collega huisartsen. Dus heeft u vragen over de jeugdhulp en ondersteuning in uw wijk, dan wel ervaart u knelpunten dan horen we dit graag. Kaderhuisarts Noor Pelger, n.pelger@rijnmonddokters.nl en GGZ betrokken huisarts Joke Smit –Smouter, joke.smit@solconmail.nl zijn de eerste contactpersonen.


Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500